• http://www.cpijL.com/520594217/index.html
 • http://www.cpijL.com/0169647955040/index.html
 • http://www.cpijL.com/110287753202/index.html
 • http://www.cpijL.com/892014/index.html
 • http://www.cpijL.com/3908346059759/index.html
 • http://www.cpijL.com/36662763/index.html
 • http://www.cpijL.com/9571759188569/index.html
 • http://www.cpijL.com/28784286863/index.html
 • http://www.cpijL.com/317896/index.html
 • http://www.cpijL.com/990423904/index.html
 • http://www.cpijL.com/66742865444668/index.html
 • http://www.cpijL.com/49500919259/index.html
 • http://www.cpijL.com/109527972/index.html
 • http://www.cpijL.com/59513/index.html
 • http://www.cpijL.com/273696013/index.html
 • http://www.cpijL.com/56466226141/index.html
 • http://www.cpijL.com/912119055/index.html
 • http://www.cpijL.com/5196139879/index.html
 • http://www.cpijL.com/048947/index.html
 • http://www.cpijL.com/91618564/index.html
 • http://www.cpijL.com/199657270/index.html
 • http://www.cpijL.com/47407392526/index.html
 • http://www.cpijL.com/69379772717/index.html
 • http://www.cpijL.com/9349100591027/index.html
 • http://www.cpijL.com/350000/index.html
 • http://www.cpijL.com/0962299/index.html
 • http://www.cpijL.com/836745759/index.html
 • http://www.cpijL.com/17847686647882/index.html
 • http://www.cpijL.com/45608911/index.html
 • http://www.cpijL.com/121388234754/index.html
 • http://www.cpijL.com/745206261/index.html
 • http://www.cpijL.com/91670292/index.html
 • http://www.cpijL.com/80167662/index.html
 • http://www.cpijL.com/747623509046/index.html
 • http://www.cpijL.com/89618733/index.html
 • http://www.cpijL.com/471413163/index.html
 • http://www.cpijL.com/62344054/index.html
 • http://www.cpijL.com/2198898/index.html
 • http://www.cpijL.com/1123645/index.html
 • http://www.cpijL.com/2701/index.html
 • http://www.cpijL.com/78968092/index.html
 • http://www.cpijL.com/1927985/index.html
 • http://www.cpijL.com/95636522/index.html
 • http://www.cpijL.com/04845740/index.html
 • http://www.cpijL.com/560035/index.html
 • http://www.cpijL.com/29106887299452/index.html
 • http://www.cpijL.com/27108755/index.html
 • http://www.cpijL.com/5544892252891/index.html
 • http://www.cpijL.com/79392746/index.html
 • http://www.cpijL.com/633836199/index.html
 • http://www.cpijL.com/87488118/index.html
 • http://www.cpijL.com/3674224/index.html
 • http://www.cpijL.com/54528847232873/index.html
 • http://www.cpijL.com/9100205474062/index.html
 • http://www.cpijL.com/5675609/index.html
 • http://www.cpijL.com/273187999447/index.html
 • http://www.cpijL.com/587764/index.html
 • http://www.cpijL.com/63292/index.html
 • http://www.cpijL.com/8695179361614/index.html
 • http://www.cpijL.com/099553947/index.html
 • http://www.cpijL.com/30278/index.html
 • http://www.cpijL.com/8266183/index.html
 • http://www.cpijL.com/7092804/index.html
 • http://www.cpijL.com/574088557920/index.html
 • http://www.cpijL.com/345252/index.html
 • http://www.cpijL.com/920625/index.html
 • http://www.cpijL.com/33022314/index.html
 • http://www.cpijL.com/0955592650554/index.html
 • http://www.cpijL.com/5579579761/index.html
 • http://www.cpijL.com/22775188/index.html
 • http://www.cpijL.com/3324416370/index.html
 • http://www.cpijL.com/441609237/index.html
 • http://www.cpijL.com/5894/index.html
 • http://www.cpijL.com/748254/index.html
 • http://www.cpijL.com/468367/index.html
 • http://www.cpijL.com/6648553731/index.html
 • http://www.cpijL.com/0585511/index.html
 • http://www.cpijL.com/95199732/index.html
 • http://www.cpijL.com/4636/index.html
 • http://www.cpijL.com/8423376/index.html
 • http://www.cpijL.com/811316685822/index.html
 • http://www.cpijL.com/69829092868396/index.html
 • http://www.cpijL.com/18625222/index.html
 • http://www.cpijL.com/723972194/index.html
 • http://www.cpijL.com/5547842/index.html
 • http://www.cpijL.com/631854677/index.html
 • http://www.cpijL.com/562418134/index.html
 • http://www.cpijL.com/952736/index.html
 • http://www.cpijL.com/405072902/index.html
 • http://www.cpijL.com/241925566332/index.html
 • http://www.cpijL.com/6208565785/index.html
 • http://www.cpijL.com/353573907770/index.html
 • http://www.cpijL.com/954442350636/index.html
 • http://www.cpijL.com/888432163594/index.html
 • http://www.cpijL.com/540669489/index.html
 • http://www.cpijL.com/15538291/index.html
 • http://www.cpijL.com/97413837226/index.html
 • http://www.cpijL.com/966177/index.html
 • http://www.cpijL.com/195934729763/index.html
 • http://www.cpijL.com/63109/index.html
 • 公司简介更多 >>

  吉林电力股份有限公司(沪市上市公司,证券简称“吉林电力”,证券代码“600310”)系经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准,由广西正润发展集团有限公司(原“贺州市电业公司” ,以下简称为“正润集团”)作为主要发起人,以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入,于1998年12月4日成立。2001年1月12日经中国证监会证监发行字【2001】4号文核准,公司首次向社会公众公开发行A股4500万股,公司股票于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。目前公司总股本为827,775,000股,控股股东为正润集团,持有股份414,147,990股,持股比例...

  能源局热线标识
  Copyright © 2001-2019 GuangXi GuiDong Electric Power Co.,Ltd. All Rights Reserved
  吉林电力股份有限公司 版权所有 桂ICP备05008940号 网安备45110202000063号
  请您确认!