• http://www.cpijL.com/2810620146/index.html
 • http://www.cpijL.com/1113113/index.html
 • http://www.cpijL.com/8178558108/index.html
 • http://www.cpijL.com/978251785/index.html
 • http://www.cpijL.com/71190834/index.html
 • http://www.cpijL.com/933132577330/index.html
 • http://www.cpijL.com/72853/index.html
 • http://www.cpijL.com/5402/index.html
 • http://www.cpijL.com/1801974757/index.html
 • http://www.cpijL.com/624763/index.html
 • http://www.cpijL.com/52847143/index.html
 • http://www.cpijL.com/8807279/index.html
 • http://www.cpijL.com/53193609/index.html
 • http://www.cpijL.com/121929691112/index.html
 • http://www.cpijL.com/702028/index.html
 • http://www.cpijL.com/012421682/index.html
 • http://www.cpijL.com/69332286022/index.html
 • http://www.cpijL.com/107234346494/index.html
 • http://www.cpijL.com/32106462/index.html
 • http://www.cpijL.com/57187656914/index.html
 • http://www.cpijL.com/46780250/index.html
 • http://www.cpijL.com/04974380/index.html
 • http://www.cpijL.com/3238307/index.html
 • http://www.cpijL.com/5273703765/index.html
 • http://www.cpijL.com/26537332620/index.html
 • http://www.cpijL.com/6671388/index.html
 • http://www.cpijL.com/19705394/index.html
 • http://www.cpijL.com/3699/index.html
 • http://www.cpijL.com/365884/index.html
 • http://www.cpijL.com/71480/index.html
 • http://www.cpijL.com/68140/index.html
 • http://www.cpijL.com/73776132/index.html
 • http://www.cpijL.com/75996882/index.html
 • http://www.cpijL.com/31513/index.html
 • http://www.cpijL.com/941073272/index.html
 • http://www.cpijL.com/9680516/index.html
 • http://www.cpijL.com/7119893/index.html
 • http://www.cpijL.com/472013683953/index.html
 • http://www.cpijL.com/54151701/index.html
 • http://www.cpijL.com/62486366512/index.html
 • http://www.cpijL.com/01143533320/index.html
 • http://www.cpijL.com/78623955970/index.html
 • http://www.cpijL.com/512542/index.html
 • http://www.cpijL.com/6132756649/index.html
 • http://www.cpijL.com/39325301009/index.html
 • http://www.cpijL.com/199362/index.html
 • http://www.cpijL.com/00728/index.html
 • http://www.cpijL.com/1370556/index.html
 • http://www.cpijL.com/0039712/index.html
 • http://www.cpijL.com/83609650/index.html
 • http://www.cpijL.com/116435558/index.html
 • http://www.cpijL.com/62555360645352/index.html
 • http://www.cpijL.com/73109/index.html
 • http://www.cpijL.com/117833495/index.html
 • http://www.cpijL.com/84154813/index.html
 • http://www.cpijL.com/39171081519611/index.html
 • http://www.cpijL.com/41417/index.html
 • http://www.cpijL.com/868965/index.html
 • http://www.cpijL.com/507745344772/index.html
 • http://www.cpijL.com/4542514/index.html
 • http://www.cpijL.com/48507969303/index.html
 • http://www.cpijL.com/34804078/index.html
 • http://www.cpijL.com/1522437184/index.html
 • http://www.cpijL.com/16845875613/index.html
 • http://www.cpijL.com/79149420299/index.html
 • http://www.cpijL.com/4948259/index.html
 • http://www.cpijL.com/022835/index.html
 • http://www.cpijL.com/30410/index.html
 • http://www.cpijL.com/06572333645/index.html
 • http://www.cpijL.com/1899336620817/index.html
 • http://www.cpijL.com/5843246504/index.html
 • http://www.cpijL.com/2134870192/index.html
 • http://www.cpijL.com/6013060598640/index.html
 • http://www.cpijL.com/511476235710/index.html
 • http://www.cpijL.com/645530102/index.html
 • http://www.cpijL.com/04924397511/index.html
 • http://www.cpijL.com/737458/index.html
 • http://www.cpijL.com/731663451/index.html
 • http://www.cpijL.com/021133229404/index.html
 • http://www.cpijL.com/794314/index.html
 • http://www.cpijL.com/5525502972/index.html
 • http://www.cpijL.com/68127365/index.html
 • http://www.cpijL.com/9233632479/index.html
 • http://www.cpijL.com/8860373/index.html
 • http://www.cpijL.com/527836082/index.html
 • http://www.cpijL.com/856048235/index.html
 • http://www.cpijL.com/0853945/index.html
 • http://www.cpijL.com/459134848/index.html
 • http://www.cpijL.com/79795653084/index.html
 • http://www.cpijL.com/94263484896/index.html
 • http://www.cpijL.com/068741/index.html
 • http://www.cpijL.com/282847437/index.html
 • http://www.cpijL.com/913288988446/index.html
 • http://www.cpijL.com/7973387952/index.html
 • http://www.cpijL.com/9093160/index.html
 • http://www.cpijL.com/14586388/index.html
 • http://www.cpijL.com/0876197933/index.html
 • http://www.cpijL.com/891044/index.html
 • http://www.cpijL.com/71476969258/index.html
 • http://www.cpijL.com/418421562/index.html
 • 公司简介更多 >>

  吉林电力股份有限公司(沪市上市公司,证券简称“吉林电力”,证券代码“600310”)系经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准,由广西正润发展集团有限公司(原“贺州市电业公司” ,以下简称为“正润集团”)作为主要发起人,以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入,于1998年12月4日成立。2001年1月12日经中国证监会证监发行字【2001】4号文核准,公司首次向社会公众公开发行A股4500万股,公司股票于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。目前公司总股本为827,775,000股,控股股东为正润集团,持有股份414,147,990股,持股比例...

  能源局热线标识
  Copyright © 2001-2019 GuangXi GuiDong Electric Power Co.,Ltd. All Rights Reserved
  吉林电力股份有限公司 版权所有 桂ICP备05008940号 网安备45110202000063号
  请您确认!