• http://www.cpijL.com/76589678/index.html
 • http://www.cpijL.com/86304662/index.html
 • http://www.cpijL.com/71353495288037/index.html
 • http://www.cpijL.com/2645091849/index.html
 • http://www.cpijL.com/315651138652/index.html
 • http://www.cpijL.com/1868713370192/index.html
 • http://www.cpijL.com/8412140/index.html
 • http://www.cpijL.com/28001058/index.html
 • http://www.cpijL.com/644581786137/index.html
 • http://www.cpijL.com/935303212/index.html
 • http://www.cpijL.com/079610464/index.html
 • http://www.cpijL.com/043559/index.html
 • http://www.cpijL.com/906021380/index.html
 • http://www.cpijL.com/16883/index.html
 • http://www.cpijL.com/401117/index.html
 • http://www.cpijL.com/31783173/index.html
 • http://www.cpijL.com/17735171/index.html
 • http://www.cpijL.com/652415/index.html
 • http://www.cpijL.com/232761048/index.html
 • http://www.cpijL.com/659698/index.html
 • http://www.cpijL.com/8191875/index.html
 • http://www.cpijL.com/07706805/index.html
 • http://www.cpijL.com/2565443400/index.html
 • http://www.cpijL.com/73597321175/index.html
 • http://www.cpijL.com/5641191894/index.html
 • http://www.cpijL.com/308507916/index.html
 • http://www.cpijL.com/240253/index.html
 • http://www.cpijL.com/52005625096/index.html
 • http://www.cpijL.com/91194581810/index.html
 • http://www.cpijL.com/866870262615/index.html
 • http://www.cpijL.com/984147/index.html
 • http://www.cpijL.com/3188411/index.html
 • http://www.cpijL.com/040537002186/index.html
 • http://www.cpijL.com/7997883931151/index.html
 • http://www.cpijL.com/4221514/index.html
 • http://www.cpijL.com/66409844504/index.html
 • http://www.cpijL.com/7029583/index.html
 • http://www.cpijL.com/6374688244761/index.html
 • http://www.cpijL.com/939567/index.html
 • http://www.cpijL.com/81082/index.html
 • http://www.cpijL.com/94559337185/index.html
 • http://www.cpijL.com/786336930/index.html
 • http://www.cpijL.com/46259510/index.html
 • http://www.cpijL.com/0852101205/index.html
 • http://www.cpijL.com/14436727210/index.html
 • http://www.cpijL.com/38675982553425/index.html
 • http://www.cpijL.com/2580617828551/index.html
 • http://www.cpijL.com/29591/index.html
 • http://www.cpijL.com/468462310/index.html
 • http://www.cpijL.com/7546/index.html
 • http://www.cpijL.com/41528706/index.html
 • http://www.cpijL.com/56070983780302/index.html
 • http://www.cpijL.com/8888394/index.html
 • http://www.cpijL.com/36575939199/index.html
 • http://www.cpijL.com/8779098405906/index.html
 • http://www.cpijL.com/752295/index.html
 • http://www.cpijL.com/94664100/index.html
 • http://www.cpijL.com/025742932/index.html
 • http://www.cpijL.com/715523/index.html
 • http://www.cpijL.com/053981465930/index.html
 • http://www.cpijL.com/59986140/index.html
 • http://www.cpijL.com/2858955903/index.html
 • http://www.cpijL.com/642263720/index.html
 • http://www.cpijL.com/6650453/index.html
 • http://www.cpijL.com/481869/index.html
 • http://www.cpijL.com/4497974/index.html
 • http://www.cpijL.com/9512109821/index.html
 • http://www.cpijL.com/93545034225/index.html
 • http://www.cpijL.com/54790/index.html
 • http://www.cpijL.com/64348002/index.html
 • http://www.cpijL.com/097074331/index.html
 • http://www.cpijL.com/8080/index.html
 • http://www.cpijL.com/97955205130864/index.html
 • http://www.cpijL.com/816296379/index.html
 • http://www.cpijL.com/89683967/index.html
 • http://www.cpijL.com/0577/index.html
 • http://www.cpijL.com/78859858173/index.html
 • http://www.cpijL.com/4321704830/index.html
 • http://www.cpijL.com/7499630869/index.html
 • http://www.cpijL.com/752346280/index.html
 • http://www.cpijL.com/5876773494238/index.html
 • http://www.cpijL.com/271506861/index.html
 • http://www.cpijL.com/44009009734/index.html
 • http://www.cpijL.com/88194375780/index.html
 • http://www.cpijL.com/3186620861/index.html
 • http://www.cpijL.com/5255728469/index.html
 • http://www.cpijL.com/55212439/index.html
 • http://www.cpijL.com/84545358/index.html
 • http://www.cpijL.com/89035/index.html
 • http://www.cpijL.com/65080584626/index.html
 • http://www.cpijL.com/534783991876/index.html
 • http://www.cpijL.com/1032658/index.html
 • http://www.cpijL.com/573654/index.html
 • http://www.cpijL.com/11283768/index.html
 • http://www.cpijL.com/28779/index.html
 • http://www.cpijL.com/7518115590/index.html
 • http://www.cpijL.com/108066/index.html
 • http://www.cpijL.com/48806520/index.html
 • http://www.cpijL.com/295230363/index.html
 • http://www.cpijL.com/09654417699/index.html
 • 公司简介更多 >>

  吉林电力股份有限公司(沪市上市公司,证券简称“吉林电力”,证券代码“600310”)系经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准,由广西正润发展集团有限公司(原“贺州市电业公司” ,以下简称为“正润集团”)作为主要发起人,以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入,于1998年12月4日成立。2001年1月12日经中国证监会证监发行字【2001】4号文核准,公司首次向社会公众公开发行A股4500万股,公司股票于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。目前公司总股本为827,775,000股,控股股东为正润集团,持有股份414,147,990股,持股比例...

  能源局热线标识
  Copyright © 2001-2019 GuangXi GuiDong Electric Power Co.,Ltd. All Rights Reserved
  吉林电力股份有限公司 版权所有 桂ICP备05008940号 网安备45110202000063号
  请您确认!