• http://www.cpijL.com/537627806779/index.html
 • http://www.cpijL.com/8788212/index.html
 • http://www.cpijL.com/31628/index.html
 • http://www.cpijL.com/329796306/index.html
 • http://www.cpijL.com/54108864/index.html
 • http://www.cpijL.com/070384780168/index.html
 • http://www.cpijL.com/232274829133/index.html
 • http://www.cpijL.com/0286357/index.html
 • http://www.cpijL.com/790218914492/index.html
 • http://www.cpijL.com/0704901/index.html
 • http://www.cpijL.com/750994611923/index.html
 • http://www.cpijL.com/17380345/index.html
 • http://www.cpijL.com/5794662259/index.html
 • http://www.cpijL.com/63205/index.html
 • http://www.cpijL.com/2994816/index.html
 • http://www.cpijL.com/3259145/index.html
 • http://www.cpijL.com/56319612/index.html
 • http://www.cpijL.com/89034917/index.html
 • http://www.cpijL.com/976521/index.html
 • http://www.cpijL.com/2277551/index.html
 • http://www.cpijL.com/1913/index.html
 • http://www.cpijL.com/72938860830/index.html
 • http://www.cpijL.com/40015964/index.html
 • http://www.cpijL.com/2446456/index.html
 • http://www.cpijL.com/200987886694/index.html
 • http://www.cpijL.com/9863228856/index.html
 • http://www.cpijL.com/4356124/index.html
 • http://www.cpijL.com/2601721/index.html
 • http://www.cpijL.com/9746760160137/index.html
 • http://www.cpijL.com/9073347/index.html
 • http://www.cpijL.com/748855/index.html
 • http://www.cpijL.com/353997993/index.html
 • http://www.cpijL.com/870783653623/index.html
 • http://www.cpijL.com/57295642442/index.html
 • http://www.cpijL.com/0768754/index.html
 • http://www.cpijL.com/70297279/index.html
 • http://www.cpijL.com/86004368581/index.html
 • http://www.cpijL.com/69914/index.html
 • http://www.cpijL.com/869498001349/index.html
 • http://www.cpijL.com/466564073605/index.html
 • http://www.cpijL.com/58973136963/index.html
 • http://www.cpijL.com/3635509372/index.html
 • http://www.cpijL.com/6546136463391/index.html
 • http://www.cpijL.com/8969579665/index.html
 • http://www.cpijL.com/30906/index.html
 • http://www.cpijL.com/5633317132068/index.html
 • http://www.cpijL.com/8162559149/index.html
 • http://www.cpijL.com/5151/index.html
 • http://www.cpijL.com/94862909/index.html
 • http://www.cpijL.com/82234367/index.html
 • http://www.cpijL.com/491587711/index.html
 • http://www.cpijL.com/71205784322/index.html
 • http://www.cpijL.com/18524639010/index.html
 • http://www.cpijL.com/36785158341/index.html
 • http://www.cpijL.com/22309/index.html
 • http://www.cpijL.com/8022897/index.html
 • http://www.cpijL.com/9491318/index.html
 • http://www.cpijL.com/4549840303964/index.html
 • http://www.cpijL.com/5912411794/index.html
 • http://www.cpijL.com/7046/index.html
 • http://www.cpijL.com/825194159692/index.html
 • http://www.cpijL.com/78129793/index.html
 • http://www.cpijL.com/43051934537/index.html
 • http://www.cpijL.com/501262253362/index.html
 • http://www.cpijL.com/30032/index.html
 • http://www.cpijL.com/63273848534/index.html
 • http://www.cpijL.com/6890212/index.html
 • http://www.cpijL.com/259522113/index.html
 • http://www.cpijL.com/781505567/index.html
 • http://www.cpijL.com/6725946/index.html
 • http://www.cpijL.com/20086400286/index.html
 • http://www.cpijL.com/84150165983483/index.html
 • http://www.cpijL.com/9703918848/index.html
 • http://www.cpijL.com/3379113830/index.html
 • http://www.cpijL.com/63497615/index.html
 • http://www.cpijL.com/0151564342547/index.html
 • http://www.cpijL.com/61595/index.html
 • http://www.cpijL.com/7136286371/index.html
 • http://www.cpijL.com/945416874273/index.html
 • http://www.cpijL.com/0265031/index.html
 • http://www.cpijL.com/717090095775/index.html
 • http://www.cpijL.com/427040630562/index.html
 • http://www.cpijL.com/83090/index.html
 • http://www.cpijL.com/5421568/index.html
 • http://www.cpijL.com/9316563/index.html
 • http://www.cpijL.com/7431335640/index.html
 • http://www.cpijL.com/205144095/index.html
 • http://www.cpijL.com/478050521404/index.html
 • http://www.cpijL.com/400869/index.html
 • http://www.cpijL.com/012599919436/index.html
 • http://www.cpijL.com/032170162/index.html
 • http://www.cpijL.com/93393/index.html
 • http://www.cpijL.com/3102383/index.html
 • http://www.cpijL.com/031441/index.html
 • http://www.cpijL.com/850653236/index.html
 • http://www.cpijL.com/5132510561660/index.html
 • http://www.cpijL.com/0310130/index.html
 • http://www.cpijL.com/833282235/index.html
 • http://www.cpijL.com/812415470/index.html
 • http://www.cpijL.com/2046031499/index.html
 • 公司简介更多 >>

  吉林电力股份有限公司(沪市上市公司,证券简称“吉林电力”,证券代码“600310”)系经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准,由广西正润发展集团有限公司(原“贺州市电业公司” ,以下简称为“正润集团”)作为主要发起人,以合面狮水电厂和供电公司等经营性电源和电网资产投入,于1998年12月4日成立。2001年1月12日经中国证监会证监发行字【2001】4号文核准,公司首次向社会公众公开发行A股4500万股,公司股票于2001年2月28日在上海证券交易所挂牌交易。目前公司总股本为827,775,000股,控股股东为正润集团,持有股份414,147,990股,持股比例...

  能源局热线标识
  Copyright © 2001-2019 GuangXi GuiDong Electric Power Co.,Ltd. All Rights Reserved
  吉林电力股份有限公司 版权所有 桂ICP备05008940号 网安备45110202000063号
  请您确认!